iCBSE.com will not be updated for some time, meanwhile visit cbse.nic.in
bullet CBSE > > Nepali Language 2010 2011

CBSE Nepali Language Syllabus for Class XII 2010-2011

CBSE Nepali Syllabus

Class XII

2010-2011

TIME : 3 HOURS                                                                                               MAXIMUM MARKS: 100

A. Vyakaran : (Suggested chapters)   (15 Marks) (i) Chhartda: Anustup ,Totak, Indrabajraa, Shikharini, Basantatilaka, Sardulvikridit. (ii) Alankaar: Anupras,Upama,Rupak,Slesh,Vakrokti, Utpreksha. Reference Book; Madhyamik Nepali Vyakaran ra rachana, B. Adrista wa apathit gadyansh ya padyansh padera sodhiyeka prasnaka uttar lekhney.      (10 Marks) C.  Rachana:    (15 marks) (i) Patra rachana: Vyaktigat,Vyafjar ikjDauj 1 a Smarak paira. (ii) Nibandha rachana: Aatmaparak, vicharatmak. Reference book: Madhyamik Nepali Vyakaran ra rachana. D. Gadhya: (Story)   30 Marks (i)  Machhako mol                            Shiva Kumar Rai (ii) Pipako Hawaldar                        Matrika Prasad Koirala (iii)  Rupko Mulya                             Balkrishna Sam (iv)  Chaprasi                                     Achha Rai ‘Rasik’ Reference book: Katha Sangraha,published by Janapakchha Prakashan,Gangtok,Sikkim. E. Nibandha: (i) Abhagi jinias -Deokota     Rajnarayan Pradhan (ii) Namastey              Taranath Sharma (iii)  Pyaro sapana                           Ram Krishna Sharma Reference book: Nibanda Sangraha,published by Janapakchha Prakashan. F. Padhya: Ritu Vichar Khanda Kavya by Lekhnath Poudyal.     10 Marks G. Natak:        12 Marks (Suggested chapters) (i)            Natak: Saadharan parichaya (ii)           Nepali Natakko Vikash Katha (iii)          Ekanki: Boksi – by Balkrishna Sam, H. Upanyash: Dak Bangla : by Shiva Kumar Rai.             8 Marks